Get Adobe Flash player

Monthly Archives: październik 2020

Październikowo- listopadowo

Październik dobiega końca. Niestety, ominęła  nas okazja wspólnego świętowania Dnia Seniora. Nie chcemy jednak, Kochani, byście myśleli, że o Was nie pamiętamy. Z pomocą p. Magdy Janickiej postaraliśmy się, aby każde z Was otrzymało okazyjne  życzenia; dla Super Seniorów przygotowaliśmy kubek-niespodziankę. Życzmy sobie, by następne nasze święto było spokojne i radosne.

Koniec października, początek listopada to czas, gdy wspominamy tych wszystkich, którzy od nas – jak zwykle zbyt wcześnie – odeszli. Pamiętajmy o nich, gdy będziemy, odwiedzając cmentarze, szeptać:  Wieczny odpoczynek…

ŚWIĘTO ZMARŁYCH - P.S.S. LEGION WARSZAWA - ROCZNIK 2002

Każdemu kiedyś

Każ­de­mu kie­dyś ktoś bli­ski umie­ra,
mię­dzy być albo nie być
zmu­szo­ny wy­brać to dru­gie.

Cięż­ko nam uznać, że to fakt ba­nal­ny,
włą­czo­ny w bieg wy­da­rzeń,
zgod­ny z pro­ce­du­rą;

prę­dzej czy póź­niej na po­rząd­ku dzien­nym,
wie­czor­nym, noc­nym czy bla­dym po­ran­nym;

i oczy­wi­sty jak ha­sło w in­dek­sie,
jak pa­ra­graf w ko­dek­sie,
jak pierw­sza lep­sza
data w ka­len­da­rzu.

Ale ta­kie jest pra­wo i lewo na­tu­ry.
Taki, na chy­bił tra­fił, jej omen i amen.
Taka jej ewi­den­cja i omni­po­ten­cja.

I tyl­ko cza­sem
drob­na uprzej­mość z jej stro­ny –
na­szych bli­skich umar­łych
wrzu­ca nam do snu.
  (Wisława Szymborska)

Archiwa

Odwiedziny

Darmowy licznik odwiedzin