Get Adobe Flash player

Monthly Archives: marzec 2017

Zadbajmy o własne bezpieczeństwo

Początek „nowej ery”

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami prowadzimy intensywne działania w celu utworzenia stowarzyszenia.  W związku z tym w ostatni  czwartek, 23 marca odbyło się zebranie założycielskie. Frekwencja była duża , na sali w GOK zebrało się przeszło 40  osób.

Zebranie, które poprowadziła p. Zosia Czarnowska,  przebiegło bardzo sprawnie i w jego wyniku podjęto 4 znaczące uchwały, a mianowicie:

 1. o powołaniu do życia stowarzyszenia pod nazwą Kaliskie Stowarzyszenie Seniorów,
 2. o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia,
 3. o wyborze  zarządu i komisji rewizyjnej.

Statut w ostatecznej wersji jest do wglądu na naszej stronie. Skład zarządu pozostał niezmieniony, weszły w jego szeregi te osoby, które poprzednio reprezentowały nasze Koło. Do komisji rewizyjnej wybrane zostały kol.: Danuta Miszewska, jako przewodnicząca, oraz Aleksandra Dawicka i Irena Konopacka.

W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty potrzebne do rejestracji stowarzyszenia w sądzie rejonowym. Kiedy to nastąpi, będziemy pełnoprawną organizacją. O czym nie omieszkamy natychmiast Państwa powiadomić.

 

 

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia

Szanowni Seniorzy

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
na założycielskie zebranie
Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów

 

Spotkanie – przy kawce – odbędzie się
23 marca (czwartek) w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury,
początek o godz. 14-ej.

Proponowany porządek zebrania

 1. Powitanie zebranych, wprowadzenie.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 3. Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia.
 4. Zapoznanie z projektem statutu Stowarzyszenia.
 5. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu.
 6. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

Zatwierdzony statut Stowarzyszenia

Statut

Kaliskie Stowarzyszenie Seniorów

Kaliska, 23 marca 2017

 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Kaliskie Stowarzyszenie Senioróww dalszych postanowieniach zwane  „Stowarzyszeniem”, i może używać skróconej nazwy KSS.
  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kaliska ul. Długa 18, 83-260 Kaliska.
  2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów:

1)       Prawo o stowarzyszeniach,

2)       oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Rzeczpospolitej Polski.
 3. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, jej treść ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę o wzorze ustalonym przez Zarząd oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3.

 1. Organem nadzorującym działalność Stowarzyszenia jest Starosta Starogardzki.

 

 

Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji

§ 4.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. otaczanie opieką socjalno-bytową starszych – samotnych, rencistów, emerytów, osób niepełnosprawnych;
 2. aktywizacja środowiskowa seniorów;
 3. integracja międzypokoleniowa;
 4. kształtowanie twórczego podejścia do życia, rozwijanie zainteresowań i umiejętności;
 5. organizacja czasu wolnego;
 6. dbałość o utrzymanie i poprawę kondycji psychicznej i fizycznej;
 7. profilaktyka zdrowotna – promocja zdrowego trybu życia, właściwej diety, sportu i rekreacji;
 8. budowanie w środowisku prestiżu osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych;
 9. uwrażliwianie na potrzeby ludzi, przyrodę i piękno otaczającego świata;
 10. przekazywanie nabytej wiedzy i doświadczeń młodemu pokoleniu;
 11. formułowanie i artykułowanie potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych do władz samorządowych;
 12. edukowanie kulturalne i wychowanie poprzez sztukę;
 13. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
 14. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
 15. rozpoznawanie, rozbudzanie, i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 16. kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 17. wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej;
 18. prowadzenie działalności kulturalnej;
 19. działalność edukacyjna, naukowa i oświatowo-wychowawcza;
 20. organizacja przedsięwzięć o znaczeniu historycznym, imprez zbiorowych oraz niemających znamion imprez zbiorowych, przeglądów, festynów, żywych lekcji historii i innych;
 21. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami;
 22. budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz solidarności między ludźmi i narodami;
 23. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w Polsce i na świecie;
 24. podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych;
 25. upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich;
 26. podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 27. podtrzymywanie tradycji narodowych i regionalnych;
 28. działalność na rzecz promocji małych ojczyzn i kultury regionalnej;
 29. łączność i współpraca z Polonią i Polakami za granicą oraz wspieranie środowisk polskich i polonijnych na obczyźnie;
 30. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
 31. propagowanie idei wolontariatu;
 32. działalność charytatywna na rzecz osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych;

 

 

§ 5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych wspomagających działania zgodne ze statutem;
 2. pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
 3. działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju świadomości kulturowej;
 4. organizowanie obozów, biwaków, wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych oraz innych form czynnego wypoczynku;
 5. organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, koncertów, konkursów i wystaw;
 6. organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu dla seniorów, młodzieży i dzieci oraz całych rodzin;
 7. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, prelekcji, wizyt studyjnych oraz innych form wielokierunkowego kształcenia;
 8. organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i przedsięwzięć społecznych;
 9. organizowanie plenerów artystycznych, wystaw, wernisaży, wyjazdów do kina, teatru i innych instytucji kultury;
 10. organizowanie wyjazdów, spotkań poświęconych sztuce i działalności artystycznej;
 11. organizowanie imprez o charakterze charytatywnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – z możliwością gromadzenia środków na rzecz pomocy potrzebującym;
 12. organizowanie spotkań międzynarodowych, międzyregionalnych i międzykulturowych w szczególności z udziałem osób aktywnie działających na polu społecznym i kulturalnym w środowiskach lokalnych, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych;
 13. współpracę i rozwijanie kontaktów partnerskich z organizacjami pozarządowymi, grupami i osobami aktywnie działającymi na polu społecznym i kulturalnym, organami państwowymi i samorządowymi, ośrodkami kulturalnymi, naukowymi i edukacyjnymi oraz innymi instytucjami w Polsce i na świecie, zarówno w Europie Środkowej, Wschodniej i Zachodniej, jak i na innych kontynentach, w kierunku realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 14. wspieranie informacyjne osób wyrażających chęć pracy wolontariacie oraz poświęcenia się szeroko rozumianej działalności społecznej;
 15. podejmowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich i akcji społecznych, których cele są zbieżne z celami statutowymi i kierunkami działań Stowarzyszenia;
 16. współpracę oraz nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z polskimi i polonijnymi organizacjami i instytucjami na obczyźnie, a także z Polonią i Polakami za granicą niezrzeszonymi w organizacjach polskich lub polonijnych;
 17. działania na rzecz integracji oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 18. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk publikacji, broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych oraz tworzenie i prowadzenie stron internetowych;
 19. przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
 20. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 21. realizację działań szkoleniowych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 22. organizowanie, zajęć, warsztatów oraz imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych ( biwaków, wycieczek, turniejów, rozgrywek itp.);
 23. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 24. inne działania prowadzące do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 6.

Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników lub korzystać z podwykonawców.

 

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 7.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które wyraziły gotowość przystąpienia i zaakceptowały cele statutowe. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§ 8.

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 9.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 § 10.

 1. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie złożenia przez osobę pełnoletnią deklaracji członkowskiej i przyjęcia jej przez Zarząd.
 2. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)              wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2)              składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3)              brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

4)              wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne.

3.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)              aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2)              przestrzegania zapisów Statutu i uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia,

3)              regularnego płacenia składek członkowskich  w wysokości ustalonej przez Zarząd ( płaconych regularnie do końca każdego roku kalendarzowego),

4)              uczestnictwa w Walnym Zebraniu.

 

§ 11.

 

 1. Członkiem zwyczajnym zostaje się poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej przez osobę pełnoletnią i przyjęcia jej przez Zarząd.
 2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która pisemnie zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd.
 3. Członkowie wspierający nie posiadają prawa wyborczego, jednakże mogą brać udział w Walnym Zebranie z głosem doradczym, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 4. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania zapisów Statutu oraz uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
  w działalność statutową Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

§ 12.

 

1.  Członek zwyczajny po ukończeniu 90-ego roku życia może być zwolniony ze składek po złożeniu stosownego wniosku i zaakceptowaniu go przez Zarząd.

 § 13.

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

 1. Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
 2. Śmierci członka Stowarzyszenia,
 3. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
 4. Wykluczenia przez Zarząd:

1)                za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

2)                z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

3)               z powodu niepłacenia składek członkowskich przez 2 lata,

4)                w związku z całkowitym brakiem angażowania się w prace Stowarzyszenia.

5.    Osoby, które utraciły członkostwo, mogą być ponownie przyjęte na podstawie decyzji Zarządu.

 § 14.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

 

Rozdział IV  Władze Stowarzyszenia

§ 15.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)                                                Walne Zebranie Członków,

2)                                                Zarząd,

3)                                                Komisja Rewizyjna,

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności minimum połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 16.

Z zastrzeżeniem § 17 ust.1a)  oraz § 17 ust. 4 Statutu, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.

§ 17.

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej dwa razy w roku z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ilości członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków telefonicznie, e- mailem (lub w każdy skuteczny sposób), co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

1.a) W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego obrad braku kworum określonego w §15, po upływie 30 min od jego stwierdzenia może odbyć się Walne Zebranie Członków podejmujące uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. Zapisy tu zawarte nie dotyczą rozwiązań określonych w  § 16 ust. 4.

2    W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.

3.   Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1)          uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2)          wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)          rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4)          udzielanie absolutorium Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5)         uchwalanie zmian Statutu,

6)         podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

7)         podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

8)         rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

9)         uchwalanie planów oraz ich aktualizacja.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie:

1)       zmiany Statutu,

2)       odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

3)       odwołania członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

4)       rozwiązania Stowarzyszenia,

wymaga bezwzględnej większości w obecności nie mniej niż ½ Walnego Zebrania Członków.

5.  Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.

§ 18.

 1. Zarząd składa się 5 – 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w tym :

1)        Prezesa,

2)       Skarbnika,

3)        Sekretarza.

wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2.  Po zmniejszeniu składu Zarządu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić poprzez włączenie innego członka (dokonane przez Zarząd)  lub Zarząd może pracować w pomniejszonym składzie.
3.  Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
4.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie krócej niż raz na trzy miesiące.
5.  Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
6.  Do kompetencji Zarządu należy:

1)         przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

2)         reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3)         zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4)         ustalanie wysokości składek członkowskich,

5)         opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów,

6)         realizacja celów i prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

7)         sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia,

8)         ustalenie wzory pieczęci, logo, odznak.

7.  Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
8.  Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników także spośród swoich członków.
9.  Członkowie Zarządu mogą otrzymywać w związku z pełnieniem funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie na podstawie zawartych umów. Wysokość wynagrodzenia ustalają dla:
1)              Prezesa Zarządu pozostali członkowie Zarządu,

2)              Dla pozostałych członków Zarządu – Prezes Zarządu.

10.  Zarząd do realizacji określonych zadań może powoływać pełnomocników.

 

§ 19.

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad prawidłowością działalności stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia (spoza Zarządu), w tym Przewodniczącego, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia raz w roku , które zwołuje przewodniczący.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)       kontrola działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, racjonalności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

2)       składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniem Członków,

3)       prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

4)       składania wniosków o absolutorium dla Zarządu,

5)       składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

6)       wyznaczanie w uchwale osoby lub osób do reprezentowania stowarzyszenia ( dot. wszelkich umów zawieranych z członkami zarządu stowarzyszenia).

§ 20.

1.  Po zmniejszeniu składu Zarządu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić  poprzez włączenie innego członka przez Zarząd lub Zarząd może pracować w pomniejszonym składzie.

2. W trybie opisanym w ust.1 można powołać nie więcej niż połowę składu.

Rozdział V Majątek  Stowarzyszenia

§ 21.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności statutowej oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Stowarzyszenie nie może:

1)       udzielać pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2)       przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3)       wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4)      nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 22.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie członków większości a dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawniony do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 

 

Gratulacje dla laureatów

Serdecznie gratulujemy laureatom tegorocznej gali Słonecznikowej, w szczególności członkom naszej „emeryckiej gromadki”:

pp. Wandzie i Hubertowi Kopciowskim oraz pp.Urszuli  i Gerardowi Jurczykom – zdobywcom, jakże zasłużonych, Honorowych  Słoneczników

oraz p. Elżbiecie Pasterskiej, której zasługi na polu kulturalno-społecznym zostały w tym roku dostrzeżone.

 

(wykorzystano zdjęcia zamieszczone na facebooku)

Jubileusz p. Jana Marulskiego

28 lutego uczestniczyliśmy w wyjątkowym jubileuszu: p. Jan Marulski obchodził 50-lecie pracy w charakterze organisty w naszym kościele. Z tej okazji  w godzinach popołudniowych odbyła się  msza święta, po której śzanowny Jubilat przyjmował życzenia od zwierzchników, instytucji gminnych i osób zaprzyjaźnionych.

Delegacja emerytów ułożyła na tę okazję specjalny wiersz (zamieszczony poniżej), który został odczytany wszem i wobec oraz wręczyła kosz słodkości.

Jubileusz Jasia Organisty

W Kaliskach ruch wielki, chociaż dziś nie niedziela,
Śpieszę się do kościoła, pogląd ten powielam.
Na parkingu, na drogach od samego obiadu
Panuje ruch niezwykły bez ładu i składu.
Wszyscy śpieszą się, ku różnym kierują się stronom
By auto postawić , ulżyć swym zmęczonym nogom
Co to ma znaczyć? I o  czym znów zapomniałam?
Myśl wnet błysnęła!  W tej chwili  oniemiałam.
Wieść po wsi gruchnęła, proboszcz dopowiedział:
Jaśko Organista  w kościele się zasiedział.
Toć to niepodobna, by nasz Jasiek mały
Latek pięćdziesiąt z hakiem grał i śpiewał z nami.
Po kaliskich drogach  wlókł torbę z jednym uchem,
Gdy się polepszyło- z rowerem, maluchem.
Wypłata na poczcie wciąż była za mała
Liczna gromadka na tatę w domu czekała.
Jasio  pogody ducha nigdy nie zatracił,
Listy,  kartki przynosił, pieniądze wypłacił.
Na emeryturze dobrze mu się dzieje,
Co dzień do kościoła wędruje sobie śmiele.
Z super laską idzie, dzielnie się podpiera,
Niejednego parafianina na duchu wspiera.
Kolędy bez Jasia – tego nam brakuje,
Bozia to pamięta, w niebie podziękuje.
Nie wiem, czy się podobna okazyja zdarzy
Świętować w Kaliskach wśród takich dygnitarzy.
Wtem powstańcie wszyscy, razem tu głosów wiele
Zawołajmy: Niech żyje, Jasio –  głośno, śmiele!!!
Ileż to lat minęło?! Nikt tego nie zliczy,
Ileż tchu w piersiach, spróbuj, niech każdy poćwiczy.
Sto lat! Śpiewajmy chórem wszyscy radośnie tak,
Że usłyszą w górze szyszki na sośnie oraz Ci,
Których tu nie ma dziś z nami,
A śpiewają w niebie razem z aniołami.

 

Z najlepszymi życzeniami – Kaliscy Seniorzy,
luty 2017r.

Nasze święto, drogie Panie